Popis služby:

Každý náš zákazník, ktorý si objedná akýkoľvek kurz, školenie alebo vzdelávanie (a nielen kurzy z oblasti webdesignu), môže priamo na kurze požiadať o aktivačný kód, pomocou ktorého si môže aktivovať svoju doménu a webhosting. O aktivačný kód môže požiadať iba zákazník školiaceho strediska, ktorý má objednávku za kurz uhradenú a to minimálne v hodnote 49,00 € s DPH. Následne mu bude aktivovaný webhosting, kde má na potreby vzdelávania sa k dispozícií 500 MB priestor na svoje súbory, ďalej podporu FTP s jedným užívateľským účtom a podporu PHP skriptov. Zákazníci, ktorí sa zúčastnia kurzov, ktoré obsahujú aj MySQL dostanú navyše k webhostingu jednu MySQL databázu. Webhosting bude platný na účely vzdelávania 180 dní od registrácie. Po tomto termíne bude webhosting automaticky deaktivovaný (automaticky sa posiela notifikácia o deaktivácii 14 dní pred skončením, 7 dní pred skončením a 1 deň pred skončením platnosti webhostingu e-mailom na adresu, ktorá bola zadaná pri registrácii). Na webhostingu sa nezobrazujú žiadne reklamy a zákazník nie je nútený k žiadnym reklamám, propagujúcim školiace stredisko IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Podmienky používania webhostingu:

Účastník kurzu (ďalej iba zákazník) dostáva bezplatný webhosting od spoločnosti IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej iba poskytovateľ) na základe uhradenej. Kapacita webhostingového priestoru je 500 MB. Podporované služby sú FTP, PHP a MySQL.
Zákazník smie využívať webhosting iba na nekomerčné účely, teda na potrebu vzdelávania sa a vytvárania webových stránok a webových aplikácií, ktoré slúžia výlučne na súkromné účely a sú predmetom školenia alebo kurzu. Zákazník musí dodržiavať limit na dáta, ktorý mu bol serverom pridelený. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť prevádzku subdomény zákazníka na základe objednávky služieb pomocou portálu www.nakurze.sk, sekcia registrácia iba na základe vloženia registračného kódu, ktorý zákazník získa v informačnej kancelárii, t.j. zabezpečí prístup účastníkov siete internet k webovým stránkam zákazníka, zabezpečí možnosť aktualizovať obsah webových stránok prostredníctvom FTP a zabezpečí ďalšie služby, ktoré zodpovedajú objednanému webhostingovému programu.
Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo zrušiť poskytovanie služieb, pokiaľ je ich poskytovanie znemožnené z dôvodov, majúcich pôvod v činnosti tretích osôb, alebo zásahu vyššej moci (napr. požiar, povodeň apod.), alebo z dôvodu poruchy na zariadení iných dodávateľov (napr. výpadky elektrickej energie, telekomunikačného spojenia, internetu atď.), ak týmto udalostiam nešlo objektívne zabrániť. Zákazník sa zaväzuje nešíriť informácie, ktoré by mohli poškodiť poskytovateľa, jeho dobré meno, alebo tretiu osobu a nepoužívať a nešíriť akékoľvek nástroje, alebo prostriedky, ohrozujúce bezpečnosť siete internet a dátovej siete poskytovateľa, alebo umožňujúce ich narušovanie. Zákazník je povinný rešpektovať autorské a iné práva tretích osôb, najmä práva duševného vlastníctva, ako napríklad práva k obchodnej firme, autorské práva k software, k filmovým, hudobným a fotografickým dielam alebo práva k ochranným známkam. Zákazník nie je oprávnený rozosielať prostredníctvom poskytovaných služieb žiadnu nevyžiadanú poštu - tzv. spam, alebo sprostredkovať rozosielanie nevyžiadanej pošty tretej strane. Pokiaľ to urobí, môže to byť dôvodom na prerušenie prevádzky služieb, alebo k okamžitému zastaveniu prístupu k zákazníkovmu účtu. Zákazník ďalej nie je oprávnený využívať poskytované služby na zasielanie hromadnej korešpondencie a hromadných obchodných e-mailov bez súhlasu poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť technickými prostriedkami množstvo a veľkosť odosielaných e-mailov a kedykoľvek zmazať bez upozornenia ešte neodoslané, opakujúce sa e-maily z jednej adresy, ktoré budú zaťažovať servery alebo obmedzovať služby pre ostatných používateľov. Zákazník je povinný nevyužívať poskytované služby spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť preťaženie siete internet alebo dátovej siete poskytovateľa, majúcim za následok zníženie rýchlosti prenosu dát, čiastočný, alebo úplný výpadok siete. Zákazník je povinný zabezpečiť obsah svojich stránok a kód aplikácií tak, aby ho nebolo možné zneužívať. Prevažne sa jedná o zabezpečenie ochrany proti automatom zneužívajúcim formuláre, plniacim databázy, proti phisingu a ďalším zneužívajúcim praktikám. Ak používa aplikácie tretích strán, je povinný vykonávať ich upgrade a v prípade nájdenia exploitu čo najskôr zabezpečiť zabránenie zneužitiu.
Akékoľvek porušenie týchto podmienok, alebo akékoľvek iné jednanie, ktoré je možné spravodlivo označiť za zneužitie poskytovaných služieb zákazníkom, je považované za podstatné porušenie podmienok využívania služby a v takom prípade je poskytovateľ oprávnený okamžite obmedziť, alebo prerušiť poskytovanie služieb zákazníkovi a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. Poskytovateľ nemusí obnoviť poskytovanie služieb zákazníkovi ani na základe jeho žiadosti.